Virksomhedernes sociale ansvar (Code of Conduct)

ADMG er en selvstændig, ansvarlig dansk virksomhed der er inspireret af de 10 principper i FN´s Global Compact indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Derudover forventer vi i ADMG, at alle vore forretningsforbindelser overholder alle juridiske og myndighedskrav, samt principperne der er rettet imod enhver negativ påvirkning af menneskerettigheder, miljø og korruption. (Code of Conduct)

ADMG´S Værdigrundlag

ADMG har fokus på tre kerneområder: Engagement, udvikling og højteknologi.

Vi ønsker at være den førende danske virksomhed på vores område. Vi vil være vore kunders foretrukne leverandør af tekniske løsninger. Derfor tilbyder vi til stadighed den største knowhow, den bedste sparring, den nyeste teknologi, samt højt specialiserede medarbejdere, som bidrager til vore kunders løsninger.

Vi lægger vægt på langvarige partnerskaber, med såvel vore kunder som vore samarbejdspartnere. Vi tror på, at vi herigennem fremmer den gensidige udvikling og skaber værditilvækst for alle parter.

Vi sætter ambitiøse mål og tilstræber konstant fremdrift såvel teknisk som menneskeligt. Derfor arbejder vi til stadighed med højt specialiserede samarbejdspartnere, her i blandt Universiteter og GTS´er

Arbejdsmiljø

ADMG tilbyder et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø som grundlaget for vores virksomhed. Vi ønsker at tilbyde vore medarbejdere de bedst tænkelige arbejdsforhold og ikke mindst en inspirerende og fremsynet arbejdsplads, hvor der er fokus på at undgå stress, og hvor der er plads til fritids- og familielivet. 

Vi tilbyder vore medarbejdere, den til enhver tid, specialiserede kurser og efteruddannelse, for at vi kan servicere vores kunder bedst muligt.

Miljø

Vi bestræber os altid i ADMG på at forebygge, og afbøde enhver negativ påvirkning af den miljømæssige bæredygtighed. Vi bestræber os altid på at bruge de nyeste teknologier inden for vores virkeområde, og anvender de teknologier og metoder, med de mindste påvirkninger af de miljømæssige forhold, alt sammen med bæredygtighed for øje.  

Kundeforhold

ADMG arbejder i tæt kontakt med vore kunder, og altid under stor fortrolighed. Vi efterlever og udviser respekt for mennesker og miljø, med øje for de deraf følgende økonomiske konsekvenser.

Vi er forpligtiget i al fortrolighed at overholde alle nationale og internationale gældende love og regler, inden for de forretningsmæssige forhold der kræves af vores kunder. Vi forpligtiger os også til ikke at videreformidle oplysninger, dokumenter eller andre forhold i forbindelse med vores arbejde. 

Korruption

ADMG arbejder også målrettet, under de udstukne regler fra Erhvervsstyrelsen (DBA), for at sikre at alle danske og internationale love og regler overholdes i forbindelse med Internationalt Industrielt Samarbejde (OFFSET). Og derigennem også at modvirke korruption af enhver art.

De 10 principper i FN´s Global Compact:

Menneskerettigheder

  • Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af international proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelse område; og
  • sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder

  • Virksomheder bør opretholde friheden til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; og
  • støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; og
  • støtte afskaffelse af børnearbejde; og
  • eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø

  • Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  • tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og
  • tilskynder udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier

Antikorruption

  • Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse